ตารางนัดหมาย
ผศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม
ผศ.ทพ. สุพจน์ ตามสายลม

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา
Cert. of Postdoctoral Fellowship in Periodontics, Indiana University, USA

ทพญ. บุศรินทร์ กะตากูล
ทพญ. สุภาพร สุทธิ์ประเสริฐพร
ทพญ. ธีรนุช  สัณหรัติ
ทพ. ณัฏฐ์ เอี่ยมสุภาษิต
ทพญ. เพ็ญศิณี เสริฐคัมภ์ศร
ทพญ. สุธีดา ใช้ริ้วเจริญ
ทพญ. บุศรินทร์ กะตากูล

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จฺุ๊ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
ทพญ. สุภาพร สุทธิ์ประเสริฐพร

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Associate Fellowship Certification, World Clinical Laser Institute (WCLI), USA
ทพญ. ธีรนุช  สัณหรัติ

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดรดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ. ณัฏฐ์ เอี่ยมสุภาษิต

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ทพญ. เพ็ญศิณี  เสริฐคัมภ์ศร

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. สุธีดา ใช้ริ้วเจริญ

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. ณิชชวรรณ  เดชมณีนิล

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์
ทพญ. จินจุฑา  ตันติไชยบริบูรณ์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันแพทยสภา

หมอหญิง
ทพญ. ศุภางค์  จันทร์ทน

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 


ทันตแพทย์ สาขา อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หมายเหตุ
    ผศ.ทพ. สุพจน์  ตามสายลม โรคเหงือก / รากเทียม
ศัลย์ปริทันต์
           13.30 - 16.00
    ทพญ. บุศรินทร์  กะตากูล จัดฟัน      วันอังคารสัปดาห์ที่ 1-4 (13.00 - 19.00)
 วันพฤหัสสัปดาห์ที่ 4 (13.00 - 19.00)
 วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 (10.00 - 19.00)
 วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2, 4 (10.00 - 19.00)
    ทพญ. สุภาพร  สุทธิ์ประเสริฐพร

ฟันปลอม / ครอบฟัน
ทันตกรรมทั่วไป

       วันพุธ (10.30 - 15.00)
 วันพฤหัส (10.30 - 19.00)
 วันอาทิตย์ (เฉพาะคนไข้นัดพิเศษ)
    ทพญ. ธีรนุช  สัณหรัติ รักษารากฟัน            วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เฉพาะคนไข้นัด
    ทพ. ณัฏฐ์  เอี่ยมสุภาษิต ศัลยกรรมใบหน้าและขากรรไกร            10.00 - 13.00 (เฉพาะคนไข้นัดพิเศษ)
    ทพญ. เพ็ญศิณี  เสริฐคัมภ์ศร ฟันปลอม / ครอบฟัน
ทันตกรรมทั่วไป
         10.00 - 19.00
    ทพญ. สุธีดา  ใช้ริ้วเจริญ ทันตกรรมทั่วไป            10.00 - 19.00
    ทพญ. ณิชชวรรณ  เดชมณีนิล

ฟันปลอม / ครอบฟัน / ทั่วไป

           10.00 - 19.00
    ทพญ. จินจุฑา  ตันติไชยบริบูรณ จัดฟัน      

 วันพฤหัสสัปดาห์ที่ 2, วันพุธสัปดาห์ที่ 3, วันเสาร์สัปดาห์ที่ 4

    ทพ. ศิรชัช  ตีระวานิชสันติ์ ทันตกรรมทั่วไป           สัปดาห์ที่ 1, 3 (10.30 - 19.00)
    ทพญ. ศุภางค์  จันทร์ทน ทันตกรรมบดเคี้ยว           วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ทพ. ศิรชัช  ตีระวานิชสันติ์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย