background
     คลินิกทันตกรรมขวัญใจได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พศ. 2550 ภายใต้การดำเนินงานโดย ทพญ. สุภาพร
สุทธิ์ประเสริฐพร และครอบครัว โดยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะให้บริการทันตกรรมที่ดีที่สุดกับคนไข้ บรรยากาศภายในคลินิกดี เครื่องมือและอุปกรณ์สะอาดและปลอดเชื้อ และคลินิกของเราสามารถให้บริการได้ครบทุกสาขาทันตกรรมโดยคณะทันตแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่นทำฟันปลอมหรือครอบฟันโดยทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์  ผ่าฟันคุดโดยทันตแพทย์ ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า รักษาโรคปริทันต์หรือทำรากฟันเทียมโดยทันแพทย์ด้านปริทันต์บำบัด รักษาโรคฟันในเด็กโดยทันตแพทย์ สำหรับเด็ก รักษารากฟันโดยทันตแพทย์รักษารากฟัน และจัดฟันโดยทันตแพทย์ด้านทันตกรรมจัดฟัน
     คุณภาพด้านทันตกรรม ความสะอาดและปลอดเชื้อ การบริการที่ดี  เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด เพื่อให้คลินิกของเราเป็นคลินิก ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ย่านฝั่งธนบุรี