ทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมขวัญใจ

ทพ.สุพจน์ ตามสายลม
โรคเหงือก / ศัลย์ปริทันต์ / รากเทียม
วันอาทิตย์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาปริทันตวิทยา ทันตแพทย์สภา
 • Cert. of Postdoctoral Fellowship in Periodontics, Indiana University, USA
ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรมขวัญใจ
ทพญ.สุภาพร สุทธิ์ประเสริฐพร
ฟันปลอม / ครอบฟัน / ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ พฤหัสบดี (สัปดาห์ 1,3)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Associate Fellowship Certification, World Clinical Laser Institute (WCLI), USA
ทพญ.บุศรินทร์ กะตากูล
ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
ทพญ.จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์
ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
ทพญ.สุธีดา ใช้ริ้วเจริญ
อุดฟัน ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.เพ็ญสิณี เสริฐคัมภ์ศร
ฟันปลอม / ครอบฟัน / ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร พฤหัสบดี (สัปดาห์ 2,4)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.ธีรนุช สัณหรัติ
รักษารากฟัน
วันเสาร์ (สัปดาห์ 1,3)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดรดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.ณิชชวรรณ เดชมณีนิล
ฟันปลอม / ครอบฟัน / ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.ศุภางค์ จันทร์ทน
ทันตกรรมบดเคี้ยว
วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ทพ.ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์
ทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 2,4)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.ณัฎฐ์ เอี่ยมสุภาษิต
ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า / ฟันคุด
วันอาทิตย์ (โทรเช็ค)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.เบญจพร ธนรติกุล
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันศุกร์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรม สำหรับเด็ก
ทพ.เรืองยศ จูวราหะวงศ์
รักษาโรคเหงือก
วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 2,4)
ทพ.ณัฐพล วาณิชย์โรจนรัตน์
ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า / ฟันคุด
วันอาทิตย์ (โทรเช็ค)
ทพญ.โชติมา เลิศไตรภพ
ทันตกรรมทั่วไป (พิเศษ)
วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 3)
ทพญ.นภัสสร องค์พิเชษฐเมธา
รักษาโรคเหงือก
วันอาทิตย์ (โทรเช็ค)
ทพ.พชร อาชวานันทกุล
ฟันปลอม / ครอบฟัน / ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ (โทรเช็ค)
 • ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย